Lifestyle – Script writing – pisanie scenariusza

Lifestyle – Script writing – pisanie scenariusza
„A kto pisze scenariusz naszego życia?
 Przeznaczenie czy przypadek? 
Chcę wierzyć, że to drugie. 
Pragnę tego całym sercem i duszą.”

Stephen King 


„And who writes the script of our life?
Destiny or accident?
I want to believe it’s the second one.
  I desire this with all my heart and soul. „
Stephen King 
Jestem typem osoby, która stawia na rozwój. Chętnie próbuje nowych rzeczy. Sprawdza oraz testuje,  a dzięki temu ma szansę na zdobycie nowej wiedzy czy też umiejętności. W ten sposób  możemy odkryć  całkiem nowe, nieznane do tej pory talenty, które być może przydadzą nam się także zawodowo.

W miesiącu maju oraz czerwcu, o czym wspomniałam w jednym z wcześniejszych postów, zdecydowałam się wziąć udział w kursie pisania scenariuszy telewizyjnych. Było to ciekawe i bardzo kreatywne doświadczenie. Przez moje ręce przeszły dziesiątki scenariuszy. Jednak po tym kursie moje spojrzenie na cały proces powstania tego elementu filmu czy serialu nieco się zmienił. Jak to mówią co innego teoria, a co innego praktyka.

Dla tych z Was, którzy mają w głowie cały sztab pomysłów na scenariusz tylko nie wiedza jak i od czego zacząć poświęcam dalszą część tego wpisu.
I am the type of person who focuses on development. I like to try new things. To check and test them, and thanks for this to have a chance to gain new knowledge or skills. In this way, we can discover quite new talents that we had no idea before, which may also be useful to us professionally.

In the month of May and June, which I mentioned in one of my earlier posts, I decided to take a TV script writing course. It was an interesting and very creative experience. Dozens of scenarios went through my hands. However, after this course, my point of view of the entire process of creating this element of the movie or series has changed a little bit. As they say, theory and practice are different.

 For those of you who have a whole bunch of ideas for a script in their minds and they just don’t know how and where to start, I devote the rest of this post.SCENARIUSZ DO SERIALU, OD CZEGO ZACZĄĆ ?
Zanim przystąpimy do pisania; należy mieć pewien pomysł. Jakąś historię, którą chcemy naszym widzom opowiedzieć. Musi być ona na tyle ciekawa oraz oryginalna, aby nasz odbiorca chciał ja oglądać. Na samym początku w 2-3 zdaniach definiujemy ogólny zarys całej historii, po czym zajmujemy się charakterystyką naszych postaci. Tworząc bohaterów dobrze jest bazować na ludziach ze swojego otoczenia ( rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi). Wykorzystać ich charakterystyczne cechy, sposób mówienia itd. 
Następnie robimy zarys całego sezonu biorąc pod uwagę min. liczbę epizodów czy też kwestię tego czy planujemy w przyszłości tworzyć kolejny sezon.

Mając zarys, wstępnie nakreślone postacie bohaterów oraz pomysł możemy przystąpić do pisania pierwszego i zarazem najważniejszego epizodu zwanego pilotem. To od niego zależy, czy widz wciągnie się w daną opowieść czy też nie.

Podczas pisania epizodu należy podzielić go na trzy części. Każda z nich musi mieć swój własny wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie, czyli taki punkt kulminacyjny. Pod względem objętości  każda część powinna zajmować około 10-15 stron ( strona scenariusza to mniej więcej minuta serialu czy filmu). 


TV SERIES SCRIPT FOR THE SERIES, HOW TO START?

Before we start writing; we should have some idea. Some story that we want to tell our viewers. It must be enough  interesting and original to make our potential viewers want to watch them. At the very beginning, in 2-3 sentences we define the general outline of the whole story, and then we start to work on the characteristics of our characters. Creating our characters, it’s good to base on people around us (family, friends, mates, neighbors). Use their characteristic features, way of speaking etc.
Then we make outline the entire season and doing it we are taking into account the number of episodes or fact that we plan to create the next season in the future.

Having an outline, characteristic of the characters and a general idea, we can start writing the first and most important episode called the pilot. It depends on them that the viewer like our story or not.

When we are writing an episode, we should divide it into three parts. Each of them must have its own introduction, development and ending. In terms of volume, each part should take about 10-15 pages (the script page is about a minute of a series or movie).

Zatem przystępujemy do pisania. Możemy to uczynić korzystając z dobrze nam znanego programu Word ( zajmie nam to jednak trochę więcej czasu). Trzeba wówczas pamiętać o tym, aby zachować odpowiedni margines 1,5-2 centymetrów, a także o użyciu odpowiedniej czcionki COURIER wielkość 12. Dużo prościej jest wykorzystać w tym celu jakiś program specjalnie przygotowany do pisania scenariuszy. Nie musimy się wówczas martwić o marginesy, umieszczenie dialogów, didaskaliów czy odpowiednią czcionkę. Program zrobi to za nas, a te które spośród nich mogę  polecić to Final Draft lub Celtx ( ja korzystałam w trakcie kursu z tej drugiej opcji)

So we proceed to writing. We can do it using the well-known Word program (however it will take us a little more time). You must remember to keep an appropriate margin of 1.5-2 centimeters, and also to use the appropriate font COURIER size 12. It is much simpler to use for this purpose a program specially prepared for script writing. We do not have to worry about margins, placement of dialogues, action or the appropriate font. The program will do it instead of  us, and those of which I can recommend are Final Draft or Celtx (I used the latter option during the course).
 Na pierwszej stronie umieszczamy wyłącznie tytuł, imię oraz nazwisko autora. Na stronie drugiej zaczyna się już początek naszego właściwego scenariusza. Jako pierwszy pojawia się:
1.  Nagłówek ( scene heading) – tutaj umieszczamy informację o tym gdzie toczy się akcja sceny – wnętrze czy teren zewnętrzny , miejsce, pora dnia, która dla naszej sceny może pięć znaczenie. Wszystko zapisane dużymi literami.
2. Didaskalia ( action) – tutaj opisujemy całą akcję poprzedzająca dialogi. Ważne jest aby pisać prostym językiem w czasie teraźniejszym. Opisywać wyłącznie to co możemy zobaczyć ( żadnych przemyśleń  oraz uczuć bohaterów) . Imiona bohaterów oraz rekwizytów zawsze piszemy dużymi literami.
3. Charakter ( character) – wstawiamy imię, lub nazwę danego bohatera dialogu bądź monologu
4. Dialog (dialogue) – umieszczamy dialog, monolog bohatera. Tutaj jesteśmy nieograniczeni w kwestii czasu, słów czy wulgaryzmów.
To w skrócie wszystko, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania to oczywiście spróbuje na nie wszystkie odpowiedzieć  a tymczasem trzymam kciuki za tych z Was, którzy postanowią spróbować swoich sił w tej dziedzinie. 

On the first page we put only title and the author’s  first name and last name . On the second page, the beginning of our actual script begins. The first to appear:

1. Scene Heading  – here we place information about where the scene action takes place – the interior or exterior, place, time of day, which may have important meanings for the action.Everything in capital letters.

2. Action  – here we describe the entire action preceding the dialogues. It is important to write in plain language in the present tense. Describe only what we can see (no thoughts or feelings of the characters). The names of the characters and props are always in capital letters.

3. Character – insert the name or name of the hero of the dialogue or monologue

4. Dialogue – we place the dialogue or the hero’s monologue. Here we are unlimited in terms of time, and using words. We can even use the bad words.


That’s all in a nutshell, if you have any additional questions about of course I will try to answer them all and meanwhile I keep my fingers crossed for those of you who decide to try their hands in this field.

program Celtx ( with fragment of my script)

pictures : internet
last picture – made by myself 

Dalej

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *