Lifestyle – Reflections/refleksje – Mind-set/sposób myślenia – human’s side of problems/ ludzka strona problemów

Lifestyle – Reflections/refleksje – Mind-set/sposób myślenia – human’s side of problems/ ludzka strona problemów
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man

Imagine all the people
Sharing all the world
Yoohoo-ooh

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will live as one”


Wyobraź sobie, że nie ma majątków
Jestem ciekaw, czy możesz

Nie ma chciwości i głodu

A ludzie są wspólnotą


Wyobraź sobie wszystkich ludzi

Dzielących ze sobą cały świat

Yoohoo-ooh


Może powiesz, że jestem marzycielem

Lecz nie jestem jedynym 

Mam nadzieję, że pewnego dnia do nas dołączysz

I świat stanie się jednością”Jakiś czas temu postanowiłam,że oprócz postów związanych stricte z modą, pięknem,sztuką, ciekawymi wydarzeniami oraz podróżami będą się niekiedy pojawiać notki
( jak na magistra filozofii przystało) poruszające sferę intelektualną.

W listopadzie miałam przyjemność uczestniczyć w Poznaniu na spotkaniu wydawniczym, którego gościem był podróżnik oraz dziennikarz Tomasz Michniewicz. Spotkanie to było związane z promocją jego najnowszej książki „Chrobot”. Wspominam o tym, gdyż lektura tego dokumentu naprawdę dała mi do myślenia. Jest ona historią siedmiorga ludzi pochodzących z różnych państw oraz kontynentów.Wychowanych oraz kształtowanych  w odmienny sposób. Wszyscy są w podobnym wieku, a różni ich tak wiele. Łaczy natomiast to, że wszyscy są ludźmi. Kiedyś Dalajlama tak pięknie powiedział, o tym aby w innej osobie szukać podobieństw, ponieważ to one sprawiają,że nie czujemy się samotni. Ważne jest to, by w widzieć CZŁOWIEKA, i jeżeli tylko jest taka możliwość oraz wymaga tego sytuacja – pomóc mu.

Dzisiejszy świat nurtują poważne problemy. Zacznijmy od tych z nich, które w sposób niezwykle dotkliwy związane są z ludzką egzystencją. Te kwestie, które w pewien sposób chciałabym poruszyć to ubóstwo, głód, pragnienie oraz bezdomność gdyż każda z nich w pewien wyraźny sposób odbiera ludzkiej istocie godność.

***

Some time ago I decided that next to the posts related strictly to fashion, beauty, art, interesting events and travels, from time to time (like a master’s philosopher) I will publish here posts  touching the intellectual zone.

In November, I had the pleasure to participate in Poznań at a publishing meeting, which was hosted by a traveler and journalist Tomasz Michniewicz. This meeting was connected with the promotion of his latest book „Chrobot”. I mention about this because reading this documentary book really gave me food for thought. It is the story of seven people from different countries and continents – educated and raised up in different way. They all are in similar age and there is so many differences between them. But the common thing to them all is that they all are human beings. The Dalai Lama once said so beautifully about looking for similarities in another person, because they make that we don’t feel lonely in this world.  It is important to see HUMAN and, if it is possible, and the situation requires it – help them.

Today’s world is bothering with serious problems. Let’s start from those of them they are extremely acutely connected with human existence. These issues, that  in some way I would like to touch are: this poverty, hunger, thirst and homelessness, because each of them in a certain way deprives the human being of dignity.


UBÓSTWO/POVERTY

Czy wiecie, że 1 na 10 osób na świecie żyje w ubóstwie. Żyją za $1,9 dolara dziennie !!!! Łącznie jest ich około według danych Prezesa Banku Światowego Jim Yong Kim’a  około 1,2 miliarda. I stanowi to najwyższy wskaźnik ubóstwa z jakim do tej pory mieliśmy do czynienia. Najbardziej dotknięte tym problemem są kraje Azji Południowej a także Afryki Subsaharyjskiej, a pośród nich czołowe miejsce w światowym rankingu zajmuje Nigeria. Piszę o tym, aby zmusić Cię do refleksji oraz pewnego ćwiczenia myślowego : zamknij oczy i wyobraź sobie, że masz 60 dolarów (280 złotych na przeżycie całego miesiąca), co opłacisz lub kupisz w pierwszej kolejności. Pomyśl o tym następnym razem, gdy będziesz narzekała, że nie masz na nową sukienkę czy najnowszy model smartfona. 

Do you know that 1 in 10 people in the world live in poverty. They live for $ 1.9 per day !!!! The number all of them is  according to World Bank President Jim Yong Kim, around 1.2 billion. And this is the highest poverty rate that  we have ever faced. The most affected by this problem are the countries of South Asia and also  Sub-Saharan Africa, and among them the leading place in the world ranking is Nigeria. I am writing to force you to reflect and think confidently: close your eyes and imagine that you have 60 dollars (280 zlotys to survive the whole month), what are you going to pay or buy first. Think about it the next time when  you will be  complain that you do not have a money to buy new dress or the newest version of smartphone.


 Głód

Na pewno zdarzyło Ci się w życiu przynajmniej choć jeden raz czuć głód, jednak na szczęście niemalże każdy z nas miał okazję szybko go zaspokoić. Wyobraź sobie jednak, że na co dzień w sposób ciągły problem głodu dotyka aż 821 miliona ludzi. Wpływ na to mają zmiany klimatyczne, susze, powodzie, sytuacja gospodarcza danego kraju a także wojny. W sposób szczególny przez ostatni z wymienionych przeze mnie czynników są kraje takie jak Sudan Południowy, Nigeria, Jemen oraz Somalia. Dzięki tak licznej oraz skutecznej promocji uchodźcom na liście nie pojawiła pozostająca w stanie wojny Syria.
 Dlatego następnym razem gdy udasz się na zakupy zaplanuj je wcześniej. Unikaj kupna nadmiaru żywności oraz zbędnych produktów spożywczych, które potem w wyniku przeterminowania będziesz musiał wyrzucić.
For sure you must have felt hunger at least once in your life, but fortunately, almost every one of us has had the opportunity to quickly provide them. Imagine, however, that on a daily basis the problem of hunger affects as many as 821 million people. Climate change, droughts, floods, the economic situation of the country and wars  have an impact on it. In particular touched by the last of the factors I have mentioned are countries such as South Sudan, Nigeria, Yemen and Somalia. Thanks to such a large and effective help to refugees, on the list did not appear this time Syria.
That’s why when next time you will go shopping, plan them earlier. Avoid buying excess food and unnecessary food products that you will have to throw away after expiration.

BEZDOMNOŚĆ

Wyobraź sobie sytuację : -10oC, a ty leżysz w ciepłym łóżku wśród czterech ścian. Za oknem pada śnieg z deszczem, ale Ty jesteś bezpieczny, suchy. Pomyśl jakim jesteś szczęściarzem, masz swoje miejsce, swój dom czy mieszkanie. Jednak jest tak wielu, którym powyższy obrazek jest obcy. To ludzie, którzy z różnych przyczyn ( i nie nam to oceniać) stracili dach nad głową i w związku z tym wylądowali na ulicy.  Problem bezdomności z wielu powodów rośnie. Wśród krajów europejskich najlepiej radzi sobie z nim Finlandia, która w ramach projektu „Housing first” przydziela osobom borykającym  się z tym problemem mieszkanie oraz nadzór opiekuna społecznego, który pomaga im powrócić do społeczeństwa. Dzięki temu liczba bezdomnych w tym kraju z roku na rok maleje.
 Niekiedy wystarczy tak niewiele, czasami jednym gestem możemy przyczynić się do tego, aby świat osoby bezdomnej nabrał kolorów – miłym słowem czy też ciepłym obiadem jak robi to na przykład fundacja Daj Herbatę.

Imagine the situation: -10oC and you are lying in a warm bed surrounded by the four walls. Outside the window it is snowing and raining at the same time, but you are safe, dry. Think about how lucky you are, you have your place, your home or your apartment. However, there are so many people in completely different situation that I have described above. These are people who for various reasons (and we do not judge them) lost their homes and, therefore, landed on the street. The problem of homelessness grows for many reasons. Among the European countries, Finland is this one who can handle with them in the best way. Thanks to the  „Housing first” project allocates the people struggling with the problem housing in the flats and gives them a supervision of a social guardian who helps them return to society. As a result, the number of homeless people in this country is decreasing every year.
Sometimes it is no need to do big things – cause sometimes with one gesture we can contribute to making a change inside the homeless person world – saying friendly word or a buying warm dinner like the Do Give Tea Foundation does.
Susza, brak wody pitnej  


Dostęp do wody pitnej dla większości z nas jest czymś oczywistym. Jednak w tym samym czasie 1/8 mieszkańców globu cierpi z powodu stałego dostępu do wody pitnej. Ofiar suszy jest bardzo dużo, a najbardziej zagrożone są małe dzieci, niemowlęta oraz noworodki, które umierają z powodu chorób, których przyczyną jest właśnie brak czystej wody pitnej. Jej zasoby z roku na rok maleją, zatem pomyśl w jaki sposób możesz przyczynić się do jej oszczędzania. Powyżej wymieniony problem może dotknąć każdego z nas dlatego starajmy się robić wszystko by uniknąć marnowania wody choćby poprzez kupno wodo oszczędnej pralki czy ograniczenia wodochłonnych produktów. 


Access to drinking water for most of us is something obvious. However, at the same time, 1/8 of the globe’s inhabitants suffer from permanent access to drinking water. There are a lot of droughts victims  and the most vulnerable are young children, babies and newborns who die from diseases caused by the lack of clean drinking water. Its resources are decreasing year by year, so please think about how you can contribute to its saving. The above mentioned problem can affect everyone, so try to do everything to avoid wasting water even by buying a water-saving washing machine or limiting water-intensive products.
Dalej

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *